1.1 האתר הינו אתר קטלוגי

1.2 השימוש באתר wolfcraft מוצע לגולשים כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה כלשונם והשימוש באתר זה ייחשב להסכמה מצד הגולש/ים לכל התנאים, ההתניות וההודעות. הגולש באתר  wolfcraft מצהיר ומתחייב כי הנו מודע לתקנון של האתר ומסכים להוראותיו.

1.3 אתר  wolfcraft  עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי  wolfcraft , אלא בידי גורמים אחרים של wolfcraft אין שליטה עליהם לרבות על התכנים שבדפי האינטרנט שלהם. קישורים אלה נועדו לנוחיות הגולש אולם,  wolfcraft ,אינה נושאת באחריות על התכנים המופיעים באתרי הגורמים כאמור ואין בהכללת הקישורים כאמור באתר wolfcraft משום אישור ו/או הסכמה לחומר והמידע המופיעים בהם.

1.4 אתר  wolfcraft  מציע לגולשים מוצרים ושירותים, אשר נמכרים על ידי  wolfcraft ו/או מפיציה ברחבי הארץ.

1.5 לבירורים ניתן לפנות ספורטל בטלפון : ‭03-5794305

1.6 הפנייה בתקנון זה מנוסחת בלשון זכר,אולם היא מתייחסת לשני המינים ויש לראותה ככוללת,גם פנייה למין השני בהתאם.

2.תנאים נוספים

2.1. wolfcraft שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר wolfcraft.

2.2 אין באמור בדפי האינטרנט שבאתר wolfcraft משום מצג מצד wolfcraft ו/או ספקיה השונים בדבר התאמה למוצרים והשירותים הנלווים שניתנים על ידי wolfcraft. בשום מקרה לא תחול על wolfcraft אחריות בגין נזק ישיר ו/או עקיף או כל נזק מכל סוג ומן שהוא הנובע משימוש באתר wolfcraft.

2.3 ידוע לגולש כי wolfcraft תהא פטורה מכל נזק, הפסד או הוצאה (להלן: “נזק”) העלולים להיגרם לגולש באתר wolfcraft כתוצאה משיבוש בנתונים, שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי לרבות חשיפה וגילוי מידע על הגולש כתוצאה משימוש באתר wolfcraft.

2.4 ידוע לגולש כי wolfcraft ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד אתר wolfcraft יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הגולש או בציוד אחר של הגולש בזמן שהוא נכנס לאתר wolfcraft.

2.5 תמונות המוצרים המוצגות באתר wolfcraft הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות. ידוע לגולש כי מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי הגולש, יתכנו הבדלים ושינויים בין מראה מוצרי wolfcraft שבתמונה על גבי דפי האינטרנט של האתר לבין מראם במציאות. כמו כן, ידוע לגולש כי אין להסתמך על ייעוץ, מכל מין וסוג שהוא, שהתקבל באמצעות אתר wolfcraft וכי על הגולש להתייעץ עם בעלי מקצוע מתאימים. בכל מקרה של סתירה בין תיאור המילוי לבין התמונה יגבר התיאור המילולי על התמונה.

2.6 ידוע לגולש באתר wolfcraft כי מלוא הזכויות מכל מין וסוג שהם, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, זכויות יוצרים, כל פטנט, סוד מסחרי, סימן מסחרי וכל זכות קניינית באתר wolfcraft הנם בבעלותה הייחודית, המלאה והמוחלטת של wolfcraft. הגולש באתר מתחייב שלא להכניס שינויים באתר wolfcraft ושלא לבצע כל פעולה של העתקה, שכפול ו/או פרסום ללא הסכמתה של ספורטל מראש ובכתב. על אף האמור, הגולש רשאי לעשות להשתמש באתר wolfcraft אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת מוצרי wolfcraft ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה שימוש למטרות אחרות.

2.7 ידוע לגולש כי wolfcraft שומרת לעצמה את הזכות לסרב ולהעניק, בכל עת, גישה לאתר wolfcraft, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל התראה מוקדמת.

2.8. ידוע לגולש כי wolfcraft לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי הגולש באתר wolfcraft או כל גורם אחר שאינו בשליטתה של wolfcraft

2.15 בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

3. הקניין הרוחני

3.1 כל זכויות הקניין הרוחני בwolfcraf t, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של wolfcraft בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצובו הגרפי של אתר wolfcraft, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכדומה), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

10.2 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב, ללא קבלת רשותה של חברת wolfcraft מראש ובכתב).